vietnamesemain

Thờ Phượng

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thờ phượng Chúa vào mỗi sáng Chúa nhật bắt đầu

vào lúc 11:00 am – 12:15 pm.

Mỗi tháng một lần chúng ta cùng nhóm chung với Mục vụ Anh Ngữ,

buổi nhóm này gọi là nhóm chung (Joint Service) bắt đầu lúc 11:00 am.