vietnamesemain

Trường Chúa Nhật- 9:30 am-10:45 am

* MỤC ĐÍCH THỨ NHẤT:

Giúp các tín hữu am hiểu Lời Chúa, các điều răn của Chúa, sống và làm theo, để có một đời sống yêu kính Chúa:

“Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì gìn giữ các điều răn Ta.” (Giăng 14:15)

* MỤC ĐÍCH THỨ HAI:

Giúp cho đời sống tâm linh của tín hữu được tăng trưởng, và đời sống đức tin của các tín hữu được vững chắc trên nền tảng của Lời Chúa trong mọi thử thách, cũng như trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống:

“Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên tảng đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn.” (Lu-ca 6:48)

* MỤC ĐÍCH THỨ BA:

Giúp các tín hữu trở thành các môn đệ của Chúa để hướng dẫn những tín hữu khác, và quảng bá Lời Chúa cho những người khác với tầm mức sâu rộng hơn:

“Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân … và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi!” (Ma-thi-ơ 28: 19a và 20a)

N Ộ I – Q U Y

TRƯỜNG CHÚA NHẬT / VIỆT NGỮ

Chương trình học Trường Chúa Nhật/Việt Ngữ được ấn định như sau:

* Những người mới tin nhận Chúa, sẽ được khuyến khích tham gia học lớp

Giáo Báp-têm” do Mục Sư Quản Nhiệm Hội Thánh hướng dẫn, trước

khi nhận thánh lễ Báp-têm.

* Sau khi nhận thánh lễ Báp-têm, tín hữu sẽ được khuyến khích ghi danh

học lớp Đời Sống Sung Mãn”, và học trọn thời gian chương trình ấn định.

* Sau đó, học viên sẽ được chuyển tiếp học lớp “Kinh Thánh Cựu Ước và

Tân Ước Sơ Lược”, học trọn thời gian chương trình ấn định.

* Kế đó, học viên sẽ được tham dự vào chương trình học chung một đề tài

của Trường Chúa Nhật Việt Ngữ.

Ban Điều Hành Trường Chúa Nhật 2012

Trưởng Ban:                   Ông Nguyễn Đạo

Phó Trưởng Ban:           Ông Đào Việt Hùng

Thư Ký:                            Bà Trần Gia Khanh ( Thanh Phương)

Tư Hóa:                            Bà Tào Huỳnh Tâm