vietnamesemain

Ban Mục Vụ

 Mục sư Nguyễn Hữu Cường- Quản Nhiệm

 Mục Sư Nguyễn Nhân Tâm (Timothy)-Phụ Tá & Mục Vụ Anh Ngữ

 Truyền Đạo Nguyễn Việt (David)-Mục vụ Thanh Thiếu Niên

  Cô Nguyễn Kiều Diễm- Mục vụ Thiếu Nhi