vietnamesemain

Xác Nhận Niềm Tin

1.  Có một Đức Chúa Trời trọn lành vô cùng, thực hữu đời đời trong Ba Ngôi là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.

2.  Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời thật và là người thật. Ngài do Đức Chúa Thánh Linh thai dựng và do nữ đồng trinh Mari sinh ra. Ngài chịu chết trên thập tự giá, tức là Đấng Công Bình chết thế cho những kẻ không công bình để làm tế lễ thay thế và mọi người tin Ngài được xưng công bình nhờ huyết Ngài đổ ra. Ngài đã sống lại theo lời Kinh thánh. Hiện nay Ngài ngự bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở nơi rất cao để làm thầy tế lễ thượng phẩm cho chúng ta. Ngài sẽ trở lại để lập nước công bình và hòa bình.

3.  Đức Chúa Thánh Linh là một ngôi vị Đức Chúa Trời được cử đến để sống trong tín đồ, dắt dẫn và ban quyền năng cho họ, và để thuyết phục thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.

4.  Kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước nguyên văn không có gì lầm lạc, đã do Đức Chúa Trời soi dẫn từng lời từng chữ, và là hoàn toàn khải thị ý chỉ Ngài cốt để cứu rỗi loài người. Kinh thánh là quy tắc thần thượng và duy nhất về đức tin và thực hành của Cơ đốc nhân.

5.  Loài người nguyên được dựng nên theo hình ảnh và giống như Đức Chúa Trời. Họ sa ngã vì không vâng lời Ngài, do đó mà cả thân thể và thần linh phải chết. Mọi người sinh ra có bản tính tội lỗi, bị phân cách với sự sống của Đức Chúa Trời, và chỉ được cứu rỗi nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần dành cho người không ăn năn và không tin Ngài là cứ thực hữu đời đời trong sự hình phạt tự cảm biết. Còn phần dành cho người tin Chúa là được vui mừng và ơn phước đời đời.

6.  Sự cứu rỗi đã được ban cho mọi người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu; những ai ăn năn và tin Ngài đều được tái sinh, nhận lãnh sự sống đời đời và trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

7.  Ý chỉ của Đức Chúa Trời là mọi tín đồ phải đươc đầy dẫy Đức Chúa Thánh Linh và được nên thánh trọn vẹn vì được phân rẽ với tội lỗi và được dâng trọn cho ý chỉ của Đức Chúa Trời, do đó mà nhận được quyền năng để sống thánh sạch và phục vụ hữu hiệu. Đây vừa là một biến chuyển vừa là một từng trải càng ngày càng thêm thực hiện trong đời sống của tín đồ sau khi họ hối cải.

8.  Công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêxu đã sắm sẵn sự chữa lành thân thể hay chết. Sự cầu nguyện cho người bệnh và xức dầu đã do Kinh thánh dạy là đặc quyền dành cho Hội Thánh trong thời kỳ hiện tại.

9.  Hội Thánh gồm mọi người đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, được cứu chuộc bởi huyết Ngài và được tái sinh bởi Đức Chúa Thánh Linh. Chúa Cứu Thế là đầu của thân thể tức là Hội Thánh đã do Ngài giao phó cho trách vụ đi khắp thế gian làm chứng giảng Tin Lành cho muôn dân. Hội Thánh địa phương là một nhóm người tin theo Chúa Cứu Thế đã kết hợp để thờ phượng Đức Chúa Trời gây dựng nhờ lời Ngài, cầu nguyện, tương giao giảng Tin Lành, vâng giữ các quy luật về phép báp tem và tiệc thánh.

10.  Sẽ có sự sống lại của thân thể người công bình và người không công bình; cho người công bình thì được sự sống lại để được sống, còn cho người không công bình thì sống lại để chịu phán xét.

11.  Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêxu rất gần và chính Ngài sẽ tái lâm trước ngàn năm hòa bình và mắt mọi người sẽ thấy được. Đó là hy vọng phước hạnh của tín đồ, và là một chân lý sinh động thúc đẫy chúng ta sống thánh sạch và phục vụ trung tín.