vietnamesemain

Về Hội Thánh

Thờ Phượng Chúa

Mỗi Sáng Chúa Nhật -10:45 AM

Thi Thiên 100

” Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo-mừng cho Đức Giê-hô-va!  Khá hầu-việc Đức Giê-hô-va cách vui-mừng, hãy hát-xướng mà đến trước mặt Ngài.  Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.  Chính Ngài đã dựng-nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân-sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.  Hãy cảm-tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành-lang Ngài.  Khá cảm-tạ Ngài, chúc-tụng danh của Ngài.   Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn-từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành-tín Ngài còn đến đời đời.”